10:00 - 21:00 ОТВОРЕНО ЗАТВОРЕНО
бул. "Сливница" 185 ВИЖ НА КАРТАТА

Спечели с Delta Planet Mall!

Искаме да ти се случи нещо хубаво, а какво по-хубаво от ваучер за пазаруване в сезона на намаленията?

Приготвили сме 10 Gift карти по 100 лв. и всеки, който пазарува за над 50 лв. от 1.11. до 30.11.2021, има шанс да спечели една от тях!

Защото хубавото се случва в Delta Planet Mall!

 

ПРОМОЦИЯ „КАРАЙ КЪМ УЧИЛИЩЕ” НА DELTA PLANET MALL

 

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА

 

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията „КАРАЙ КЪМ УЧИЛИЩЕ ” („Промоцията”) се организира и провежда от „ГАЛЕРИЯ ВАРНА“ АД, ЕИК 204702565, с адрес на управление: гр. Стара Загора 6000, ж.к. „Индустриален“, и адрес за кореспонденция: гр. Варна, бул. „Сливница” № 185 („Организатор на Промоцията”). Физическите лица заявяват желание за участие в Промоцията чрез показване през срока на Промоцията на касови бележки на бюро „Информация” (в рамките на работното време на бюрото  –  всеки ден, от 11:00 часа до 20:00 часа), находящо се на етаж -2 в търговско-развлекателен център Delta Planet Mall, находящ се в гр. Варна, бул. „Сливница” № 185, срещу пешеходния вход. Със заявяването на желание за участие в Промоцията физическите лица се съгласяват с изложените по-долу официални правила на Промоцията („Официални Правила”) и се задължават да ги спазват.

Официалните Правила се прилагат за целия период на провеждане на Промоцията във вида, в който са публикувани на интернет адрес www.deltaplanet.bg.

Организаторът на Промоцията си запазва правото да променя и допълва Официалните Правила по всяко време в рамките на Промоцията, като промените и допълненията влизат в сила само след оповестяването им на www.deltaplanet.bg. Участниците в Промоцията следва сами да проверяват на www.deltaplanet.bg за промени в Официалните Правила, като Организаторът на Промоцията не е длъжен да ги информира по друг начин за промени в Официалните Правила.

РАЗДЕЛ 2. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията се организира и провежда на територията на търговско-развлекателен център Delta Planet Mall („Delta Planet Mall ”), находящ се в гр. Варна, бул. „Сливница” № 185.

РАЗДЕЛ 3. СРОК НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията стартира в 11.00 часа на 1 ноември 2021 г. и приключва в 20.00 часа на 30 ноември 2021г.

Промоцията може да бъде прекратена и преди 20.00 часа на 30 ноември 2021 г. в случай на изчерпване на осигурените за Промоцията награди. При прекратяване на Промоцията поради изчерпване на осигурените за Промоцията награди, Организаторът на Промоцията ще публикува обявление за края на Промоцията на интернет страницата www.deltaplanet.bg.

След края на срока на Промоцията желаещите да участват няма да имат възможност да се включват в Промоцията.

РАЗДЕЛ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

В Промоцията има право да участва всяко физическо лице, което към датата на заявяване на желание за участие в Промоцията е навършило 14 години, с местоживеене или което пребивава временно на територията на Република България, с изключение на: служителите на Delta Planet Mall и на рекламните агенции, свързани с Промоцията; собствениците, наемателите, ползвателите и служителите в търговските обекти, разположени на територията на Delta Planet Mall; членовете на семействата, роднините по права линия (без ограничения) и роднините по съребрена линия и сватовство до втора степен на всички посочени по-горе лица.

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

 1. В Промоцията има право да участва всяко физическо лице, относно което са налице условията, посочени в Раздел 4 по-горе, което през срока на Промоцията е направило покупки (но не и заплащане на сметки за получени услуги като телефон, интернет, телевизия, други, в търговските обекти на A1, Теленор или Виваком) на обща стойност 50 (петдесет) лева, с вкл. ДДС, от участващ в Промоцията търговски обект в Delta Planet Mall, разполага с валидни касови бележки съгласно настоящите Официални Правила и е заявило желание за участие в Промоцията („Участник”).
 2. Участващи в Промоцията търговски обекти: В Промоцията участват всички търговски обекти в Delta Planet Mall. В допълнение към предходното, физическите лица имат право да се включат в Промоцията с покупки на стоки от търговските обекти на A1, Теленор и Виваком, но нямат право да участват в Промоцията с касови бележки, удостоверяващи заплатени сметки за получени услуги като телефон, интернет, телевизия, други, в изброените търговски обекти (A1, Теленор и Виваком).
 3. За да придобие право на участие в Промоцията, физическото лице следва да направи покупки (но не и заплащане на сметки за получени услуги като телефон, интернет, телевизия, други, в търговските обекти на A1, Теленор или Виваком) съгласно настоящите Официални Правила от един, участващ в Промоцията, търговски обект в Delta Planet Mall, през срока на Промоцията, на обща стойност 50 лева, с вкл. ДДС.
 4. Физическото лице, осъществило покупките, има право да участва в Промоцията с една или повече валидни касови бележки на обща стойност 50 лева, с вкл. ДДС, доказваща направена покупка (но не и заплащане на сметки за получени услуги като телефон, интернет, телевизия, други, в търговските обекти на A1, Теленор или Виваком) от един участващ в Промоцията търговски обект в рамките на срока на Промоцията.
 5. С валидни касови бележки на обща стойност 50 лева, с вкл. ДДС, доказващи направени покупки (но не и заплащане на сметки за получени услуги като телефон, интернет, телевизия, други, в търговските обекти на A1, Теленор или Виваком) от един участващ в Промоцията търговски обект през срока на Промоцията, физическото лице, осъществило покупките, има право да участва само веднъж в Промоцията (например: валидни касови бележки от един участващ в Промоцията търговски обект, доказващи направени покупки през срока на Промоцията на стойност 50 лева, с вкл. ДДС, дава право само на едно участие в Промоцията).
 6. С показването през срока на Промоцията на бюро „Информация”, находящо се на етаж -2 в търговско-развлекателен център Delta Planet Mall, срещу пешеходния вход, на една или повече валидни касови бележки на обща стойност 50 лева, доказваща направени покупки (но не и заплащане на сметки за получени услуги като телефон, интернет, телевизия, други, в търговските обекти на A1, Теленор или Виваком) от един участващ в Промоцията търговски обект през срока на Промоцията, физическото лице заявява желание за участие в Промоцията съгласно настоящите Официални Правила, има право да попълни талон за участие в промоцията и да го пусне в специално подготвената кутия на щанд Информация..
 7. Върху представените касови бележки се поставя печат на Организатора на Промоцията и касовите бележки се връщат на Участника.
 8. Подпечатаните касови бележки, с която Участник участва в Промоцията, следва да се пази от Участника до приключване на Промоцията и да се представя при получаване на наградата и/или при поискване от Организатора на Промоцията.
 9. Валидни касови бележки са касови бележки, които: (i) са издадени по надлежния ред; (ii) удостоверяват направена покупка; (iii) са четливи, целостта им не е нарушена, не съдържат печатни грешки, не са подправени или по друг начин манипулирани, както и средството за защита, поставено върху тях (ако има такова), не е премахнато, видоизменено или нарушено по друг начин.
 10. През срока на Промоцията всяко физическо лице, относно което са налице условията, посочени в Раздел 4 по-горе („Участник”), може да заяви желание за участие в Промоцията, като поиска да му бъде предоставена специално предназначена за Промоцията талон. Талоните се предоставят безплатно на бюро „Информация” (в рамките на работното време на бюрото  –  всеки ден, от 10:00 часа до 21:00 часа), находящо се на етаж -2 в търговско-развлекателен център Delta Planet Mall, срещу пешеходния вход, както и от представители на Организатора на Промоцията из Delta Planet Mall.  
 11. Преди да пусне талона за участие в промоцията в специално предназначената за целта урна на Промоцията, находяща се на бюро „Информация”, Участникът следва да попълни в талона своите 2 (две) имена, телефон и адрес на електронната поща за връзка.
 12. Преди попълване на талона, Участникът следва внимателно да прочете текста, записан в талона, касаещ предоставянето от физическото лице на личните данни, необходими за участието на физическото лице в Промоцията.
 13. След като се запознае с текста, записан на талона, физическото лице взима решение дали желае да предостави личните си данни и да участва в Промоцията.
 14. Ако физическото лице не желае да предостави личните си данни, като попълни, подпише и пусне талона в урната на Промоцията, физическото лице не се включва в Промоцията.
 15. В талона физическото лице следва да попълни своите 2 (две) имена, телефон и адрес на електронната поща за връзка, като необходимо условие за участието си в Промоцията.
 16. След като Участникът попълни своите 2 (две) имена, телефон и адрес на електронната поща за връзка, Участникът има право да пусне талона в урната на Промоцията.
 17. С попълването и подписването на талона и пускането му в урната на Промоцията:

                        i.      физическото лице се съгласява попълнените в талона негови лични данни да бъдат съхранявани и обработвани от „ГАЛЕРИЯ ВАРНА“ АД (ЕИК 204702565) съгласно изискванията на българската и европейската нормативна уредба и съгласно настоящите Официални Правила;

                      ii.      физическото лице потвърждава, че съгласието е дадено свободно, информирано и доброволно, като необходимо условие за неговото участие в Промоцията;

                    iii.      физическото лице потвърждава, че е запознато с: целта и средствата на обработка на личните му данни; доброволния характер на предоставянето на данните; правото на достъп и на коригиране на събраните данни; правото му да оттегля съгласието си по всяко време; правото му да поискам личните ми данни да бъдат изтрити; и с всички останали права, с които разполагат по силата на приложимата нормативна уредба.

 1. Участникът собственоръчно пуска попълнения и подписан талон в урната на Промоцията, с което се включва в томболата за теглене на наградата от Промоцията.
 2. Печелившите Участници от Промоцията се определят на случаен принцип, чрез томбола. Томболата ще бъде проведена на 01.12.2021.
 3. В томболата ще бъдат включени единствено валидните талони, пуснати в урната на Промоцията през срока на Промоцията.
 4. Всяко физическо лице има право многократно да участва в Промоцията, като пуска в урната на Промоцията талони съгласно настоящите Официални Правила.
 5. Валидни талони са талони, които: (i) са подадени от лице, отговарящо на изискванията на Раздел 4 от настоящите Официални Правила и което е участвало в Промоцията съгласно изискванията на настоящите Официални Правила; (ii) са четливи, целостта им не е нарушена, не съдържат печатни грешки, не са подправени или по друг начин манипулирани, както и средството за защита, поставено от Организатора на Промоцията (ако има такова), не е премахнато, видоизменено или нарушено по друг начин.
 6. Организаторът на Промоцията си запазва правото по всяко време, независимо от това на кой етап се намира Промоцията, да анулира участието на всеки Участник, участвал в Промоцията при нарушение на настоящите Официални Правила, без да дължи компенсация или друг вид обезщетение на анулирания Участник.

РАЗДЕЛ 6. НАГРАДИ

Наградите в Промоцията са:

10 броя Gift Card, всяка на стойност 100 лева.

Наградите са осигурени от Организатора на Промоцията.

Всички награди следва да бъдат потърсени и получени от спечелилите ги Участници в срок от 01.12.2021 до 15.12.2021, в противен случай Организаторът на Промоцията няма да е длъжен да предоставя награди, а спечелил Участник губи правото си да получи спечелената от него награда. Организаторът на Промоцията не носи отговорност пред неявилите се в срок за получаване на награда Участници в Промоцията.

Награди получават единствено участниците, направили покупка съгласно настоящите правила и заявили желание за участие в Промоцията и получаване на награда от Промоцията.

При получаване на наградата спечелилият Участник следва да подпише приемо-предавателен протокол.

След попълването и подписването на приемо-предавателния протокол от спечелилия Участник, представителят на Организатора на Промоцията му предоставя наградата.

Ако участието на спечелилия Участник в нарушение на настоящите Официални Правила бъде установена по-късно, Участникът губи правото си да получи наградата, а ако вече я е получил или получил и консумирал, следва да я върне на Организатора на Промоцията или изплати левовата й равностойност.

Ако наградата не може да бъде предоставена на спечелилия Участник по причини, независещи от Организатора на Промоцията (анулиране на участието на Участник поради нарушение на настоящите Официални Правила, други) или спечелилият не поиска получаването на наградата съгласно изискванията, определени в този Раздел, или откаже получаването на наградата, то спечелилият Участник губи правото си да получи спечелената награда.

Спечелилият награда Участник няма право да прехвърля, заменя или да предоставя (възмездно или безвъзмездно) наградата си на трети лица.

Награди се предоставят единствено на лица, отговарящи на условията, посочени в Раздел 4 по-горе, и участвали в настоящата Промоция при спазване на Официалните Правила.

Организаторът на Промоцията не е длъжен да раздаде повече награди от посочените в настоящите Официални Правила.

РАЗДЕЛ 7. ПЕЧЕЛИВШИ ПРЕТЕНЦИИ

Награди ще се предоставят единствено на Участници, които имат право да участват в Промоцията, които са участвали в Промоцията при спазване на настоящите Официални Правила (включително като са извършили покупка съгласно изискванията на настоящите Официални Правила), са представили на бюро „Информация” в Delta Planet Mall валидни касови бележки, удостоверяващи направени покупки съгласно изискванията на настоящите Официални Правила, направили покупки съгласно настоящите правила и заявили желание за участие в Промоцията и получаване на награда от Промоцията, поискали са наградата си в установения срок на бюро „Информация” в Delta Planet Mall и са попълнили и подписали приемо-предавателен протокол за получаването на наградата.  

Участник, който е представил невалидна, подправена или неотговаряща на изискванията на настоящите Официални Правила касова бележка и и/или при поискване не може да представи оригинала на касовата бележка, с която е взел участие в Промоцията, както и всяко физическо лице, което е участвало в Промоцията в нарушение на настоящите Официални Правила, няма право да участва в Промоцията, нито да получи награда, а ако вече я е получил или получил и консумирал, следва да я върне на Организатора на Промоцията или да му изплати левовата й равностойност, както и да възстанови заплатения от Организатора на Промоцията данък за предоставената награда.

РАЗДЕЛ 8. ГРЕШКИ И НЕВАЛИДНИ УЧАСТИЯ

Организаторът на Промоцията не носи отговорност за участия, извършени от лица, които нямат право да участват в Промоцията или които са участвали в нарушение на настоящите Официални Правила.

РАЗДЕЛ 9. ОТГОВОРНОСТ

Организаторът на Промоцията не носи отговорност за участия, извършени от лица, които нямат право да участват в Промоцията, включително ако са участвали в нарушение на настоящите Официални Правила.

Организаторът на Промоцията не е длъжен и няма да води кореспонденция относно претенции за участие в Промоцията, предявени след края на Промоцията, нито относно претенции за получаване на награда, непредявени в срок и съгласно изискванията на настоящите Официални Правила, нито относно претенции, противоречащи или в нарушение на настоящите Официални Правила.

Организаторът на Промоцията не е длъжен да предоставя награда на спечелил Участник, предявил претенциите си след предвидените в настоящите Официални Правила срокове или в нарушение на настоящите Официални Правила.

Организаторът на Промоцията не носи отговорност и няма да бъде страна при спорове, възникнали във връзка със собствеността върху касовите бележки или наградите. Всички подобни спорове няма да нарушат принципите, според които Организаторът на Промоцията дава наградите на Участници, които отговарят на условията на Официалните Правила.

Организаторът на Промоцията не носи отговорност дали и при какви условия печелившите Участници ще реализират наградите. Организаторът на Промоцията не поема никакви допълнителни ангажименти към Участниците в Промоцията, освен изрично посочените в настоящите Официални Правила.

Организаторът на Промоцията не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват реализацията на наградата (напр. военни действия, стачки, терористични актове, влошени метеорологични условия и др. под.).

Ангажиментът на Организатора на Промоцията по предоставяне на наградата на печелившите Участници се изчерпва с връчване на наградите на Участниците, които са ги спечелили и са поискали те да им бъдат предоставени.

Организаторът на Промоцията не е длъжен да осигурява съгласието на трети, различни от Участник, лица, за предоставянето, обработването и публикуване на техни лични данни (включително снимки) и не носи отговорност за предоставянето, обработването, записването и публикуването на тези лични данни без съгласието на тези трети лица. Отговорността за осигуряване на това съгласие се носи изключително и само от Участника, предоставил и/или посочил и/или публикувал съответните лични данни.

РАЗДЕЛ 10. ЛИЧНИ ДАННИ

Организаторът на Промоцията ще събира и обработва лични данни (три имена и ЕГН) на Участници за нуждите на попълване на талон за участие и приемо-предавателния протокол, удостоверяващ предаването на наградата.

С включването си в настоящата Промоция Участниците се считат информирани и приемат, че:

 1. Ако Участник спечели наградата от Промоцията и желае да я получи, като необходимо условие за получаването на наградата, Участникът следва да предостави личните си данни (имена и ЕГН) за попълване на приемо-предавателния протокол, удостоверяващ предаването на наградата. Целта е предоставяне на спечелената награда на спечелилия Участник;
 2. Ако предоставят посочените по-горе лични данни, Участниците го правят свободно, информирано и доброволно, като предоставят изричното си съгласие „ГАЛЕРИЯ ВАРНА“ АД (ЕИК 204702565), в качеството си на администратори на лични данни, да съхраняват и обработват предоставените лични данни за целите на Промоцията съгласно изискванията на българската и европейската нормативна уредба и съгласно настоящите Официални Правила.

Участниците също така потвърждават, че са запознати с: целта и средствата на обработка на личните им данни; доброволния характер на предоставянето на данните; правото на достъп и на коригиране на събраните данни; правото им да оттеглят съгласието си по всяко време; правото им да поискат личните ми данни да бъдат изтрити; и с всички останали права, с които разполагат по силата на приложимата нормативна уредба. Участниците могат да упражнят правата си съгласно предходното изречение, като изпратят писмено искане до Организатора на Промоцията (лице за контакт: e-mail: information@deltaplanet.bg.

Личните данни на Участника, посочени в приемо-предавателния протокол, ще бъдат заличени след изтичане на 1 (една) година от приключване на Промоцията, освен ако в приложимото законодателство е предвиден по-дълъг срок. След изтичане на посочените срокове личните данни се заличават, освен ако не е налице друго основание за обработването им.

Доколкото друго не е предвидено в настоящите Официални Правила, Организаторът на Промоцията, Участващите в Промоцията търговски обекти и представителите на Организатора на Промоцията не събират и не обработват лични данни на Участниците или на което и да било трето лице при провеждането на настоящата Промоция. Всякакво друго (извън горепосоченото) събиране и обработване на лични данни за Участник в Промоцията или за което и да било трето лице от представители на Организатора на Промоцията, от Участващите в Промоцията търговски обекти или от лица, представящи се за представители на Организатора на Промоцията/ Участващите в Промоцията търговски обекти/Delta Planet Mall, е неоторизирано и в нарушение на настоящите Официални Правила. Участникът, съответното лице, не са длъжни да предоставян личните си данни и може да подадат сигнал за нарушението до Организатора на Промоцията (лице за контакт e-mail: information@deltaplanet.bg).

Организаторът на Промоцията не носи отговорност за неоторизирано събиране и обработване на лични данни на Участниците от трети лица.

РАЗДЕЛ 11. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ

Не се допуска размяна на награди за паричната им равностойност или за други материални или нематериални изгоди.

РАЗДЕЛ 12. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

Организаторът на Промоцията има право по своя преценка да прекрати Промоцията по всяко време (включително след  края на Промоцията), в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Официалните Правила или форсмажорни обстоятелства. Прекратяването на Промоцията се обявява по реда, посочен в Раздел 1 по-горе. В тези случаи на Участниците не се дължи компенсация за участието им в Промоцията. Организаторът на Промоцията няма да носи никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати от Участниците ползи, резултат от такова прекратяване на Промоцията.

РАЗДЕЛ 11. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

Всеки потенциален спор между Организатора на Промоцията и Участниците в същата се решава чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение, спорът ще се решава от компетентния съд в гр. Варна. Настоящата разпоредба има силата на изрично споразумение по смисъла на чл. 117, ал. 2 от ГПК.

РАЗДЕЛ 12. ПУБЛИЧНОСТ

С участието си в настоящата Промоция Участниците предоставят изричното си съгласие в случай на получаване на награда, техните имена, снимка или други лични данни да бъдат разгласени публично и да бъдат използвани в аудио, печатни или видео материали от Организатора на Промоцията, като последният не дължи заплащане за това.

Открийте всичко което търсите

Разбирайте първи!Delta Planet Bulletin

© 2021 Delta Planet Mall. Всички права запазени. 

Web design by SP Vision Ltd.

10:00 - 20:00 ОТВОРЕНО ЗАТВОРЕНО
бул. "Сливница" 185 ВИЖ НА КАРТАТА

Общи условия

За Delta Planet Mall