10:00 - 22:00 ОТВОРЕНО ЗАТВОРЕНО
бул. "Сливница" 185 ВИЖ НА КАРТАТА

Ти пазаруваш, ние ти ПОДАРЯВАМЕ!

Време е за шопинг преживяване. Ела в Delta Planet Mall и вземи своя паспорт.

Пазарувай за над 20 лв. и трупай точки за подаръци.

Всяка покупка над 20 лв. ти носи една точка, а с всеки 5 точки можеш да вземеш ваучер за такси или ваучер за външно измиване на твоя автомобил.

 

ПРОМОЦИЯ „ПРОГРАМА ЗА ЛОЯЛНОСТ”

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА

 Промоцията „ПРОГРАМА ЗА ЛОЯЛНОСТ” („Промоцията”) се организира и провежда от „ГАЛЕРИЯ ВАРНА“ АД, ЕИК 204702565, с адрес на управление: гр. Стара Загора 6000, ж.к. „Индустриален“, и адрес за кореспонденция: гр. Варна, бул. „Сливница” № 185 („Организатор на Промоцията”). Физическите лица заявяват желание за участие в Промоцията чрез показване през срока на Промоцията на касова бележка на бюро „Информация”, находящо се на партерния етаж в търговско-развлекателен център Delta Planet Mall, находящ се в гр. Варна, бул. „Сливница” № 185, срещу централния вход. Със заявяването на желание за участие в Промоцията физическите лица се съгласяват с изложените по-долу официални правила на Промоцията („Официални Правила”) и се задължават да ги спазват.

Официалните Правила се прилагат за целия период на провеждане на Промоцията във вида, в който са публикувани на интернет адрес www.deltaplanet.bg.

Организаторът на Промоцията си запазва правото да променя и допълва Официалните Правила по всяко време в рамките на Промоцията, като промените и допълненията влизат в сила само след оповестяването им на www.deltaplanet.bg. Участниците в Промоцията следва сами да проверяват на www.deltaplanet.bg за промени в Официалните Правила, като Организаторът на Промоцията не е длъжен да ги информира по друг начин за промени в Официалните Правила.

РАЗДЕЛ 2. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОМОЦИЯТА

 Промоцията се организира и провежда на територията на търговско-развлекателен център Delta Planet Mall („Delta Planet Mall ”), находящ се в гр. Варна, бул. „Сливница” № 185.

РАЗДЕЛ 3. СРОК НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията се провежда в периода от 11.00 часа на 20 май 2020 г. до 18.00 часа на 31 декември 2020 г. След края на Промоцията желаещите да участват в Промоцията няма да имат възможност да се включват в Промоцията.

Организаторът на Промоцията си запазва правото да променя през срока на Промоцията работното време на бюро „Информация“, като известява за това клиентите на Delta Planet Mall по подходящ начин (със съобщение на бюро „Информация“, чрез обявление на www.deltaplanet.bg или по друг подходящ начин).

 

РАЗДЕЛ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

 В Промоцията има право да участва всяко физическо лице, което към датата на заявяване на желание за участие в Промоцията е навършило 18 години, с местоживеене или което пребивава временно на територията на Република България, с изключение на: служителите на Delta Planet Mall и на рекламните агенции, свързани с Промоцията; собствениците, наемателите, ползвателите и служителите в търговските обекти, разположени на територията на Delta Planet Mall; членовете на семействата, роднините по права линия (без ограничения) и роднините по съребрена линия и сватовство до втора степен на всички посочени по-горе лица.

РАЗДЕЛ  5. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

1. В Промоцията има право да участва всяко физическо лице, относно което са налице условията, посочени в Раздел 4 по-горе, което в рамките на срока на Промоцията е направило покупка (но не и заплащане на задължение за телефон, телевизия, интернет, електричество, вода, ремонт или друга комунална услуга) на минимална стойност 20 (двадесет) лева от участващ в Промоцията търговски обект в Delta Planet Mall, разполага с валидна касова бележка съгласно настоящите Официални Правила и е заявило желание за участие в Промоцията („Участник”).

2. Не се допуска събиране на стойността на извършените покупки от 2 (две) или повече касови бележки.

3. Участващи в Промоцията търговски обекти: в Промоцията участват всички търговски обекти в Delta Planet Mall.

4.  Физическото лице, осъществило покупката, има право да участва в Промоцията.

5. С показването на бюро „Информация” на Delta Planet Mall (в рамките на работното време на бюро „Информация”) през срока на Промоцията на една валидна касова бележка, доказваща направена покупка (но не и заплащане на задължение за телефон, телевизия, интернет, електричество, вода, ремонт или друга комунална услуга) на минимална стойност 20 лева от Участващ в Промоцията търговски обект през срока на Промоцията, физическото лице заявява желание за участие в Промоцията съгласно настоящите Официални Правила и има право да получи паспорт за пазаруване.

6. В паспорта за пазаруване има място за поставяне на 5 (пет) печата. С показването на бюро „Информация” на Delta Planet Mall (в рамките на работното време на бюро „Информация”) през срока на Промоцията на една валидна касова бележка, доказваща направена покупка (но не и заплащане на задължение за телефон, телевизия, интернет, електричество, вода, ремонт или друга комунална услуга) на минимална стойност 20 лева от Участващ в Промоцията търговски обект през срока на Промоцията, физическото лице има право да получи 1 (един) печат в паспорта за пазаруване (независимо от максималната стойност на касовата бележка; например: валидна касова бележка от един участващ в Промоцията търговски обект, доказваща направена покупка през срока на Промоцията на стойност 1,000 лева дава право само на един печат в паспорта за пазаруване). За избягване на съмнения, при представянето на първата касова бележка, заедно с предоставянето на паспорт за пазаруване, се поставя и първия печат в паспорта за пазаруване.

7. До всеки печат представителят на Организатора на Промоцията посочва и датата на поставяне на печата.

8. Касовата бележка, с която Участникът е участвал в Промоцията, се маркира от представителя на Организатора на Промоцията и се връща на Участника.

9. 5 (пет) събрани през срока на Промоцията печати в паспорта за пазаруване дават правото на Участника да получи 1 (една) награда от Промоцията, по избор на спечелилия Участник. 

10. Наградата следва да бъде поискана от Участника през срока на Промоцията, в противен случай Участникът губи правото си да получи наградата. Участникът следва да поиска наградата си от представителя на Организатора на Промоцията на бюро „Информация” на Delta Planet Mall (в рамките на работното време на бюро „Информация”). При предоставяне на наградата, представителят на Организатора на Промоцията задържа паспорта със събраните печати.

11. Всяко физическо лице има право на повече от едно участие в Промоцията, при условие, че всяко от участията отговаря на изискванията, посочени в настоящите Официални Правила.

12. Маркираната касова бележка, с която Участник участва в Промоцията, следва да се пази от Участника до приключване на Промоцията и да се представи при получаване на наградата и/или при поискване от Организатора на Промоцията.

13. Валидни касови бележки са касови бележки, които: (i) са издадени по надлежния ред; (ii) удостоверяват направена покупка; (iii) са четливи, целостта им не е нарушена, не съдържат печатни грешки, не са подправени или по друг начин манипулирани, както и средството за защита, поставено върху тях (ако има такова), не е премахнато, видоизменено или нарушено по друг начин.

14. Валидни паспорти за пазаруване са паспорти: (i) които не са подправени или по друг начин манипулирани, както и средството за защита, поставено от Организатора на Промоцията (ако има такова), не е премахнато, видоизменено или нарушено по друг начин; (ii) чиято цялост не е нарушена; и (iii) са отпечатани от Организатора на Промоцията или от лица, действащи по негово поръчение.

15. Валидни ваучери са ваучери: (i) които не са подправени или по друг начин манипулирани, както и средството за защита, поставено от Организатора на Промоцията (ако има такова), не е премахнато, видоизменено или нарушено по друг начин; (ii) чиято цялост не е нарушена; и (iii) са отпечатани от Организатора на Промоцията или от лица, действащи по негово поръчение.

16. Организаторът на Промоцията си запазва правото по всяко време, независимо от това на кой етап се намира Промоцията, включително преди или след определянето на печелившите Участници, да анулира участието на всеки Участник, участвал в Промоцията при нарушение на настоящите Официални Правила или на приложимото законодателство, без да дължи компенсация или друг вид обезщетение на анулирания Участник.

РАЗДЕЛ 6. НАГРАДИ     

Наградите в Промоцията са както следва:

1. Ваучер за такси на стойност 6.00 (шест) лева, при избран от Организатора на Промоцията превозвач и при определени от Организатора на Промоцията в настоящите Официални Правила условия. Ваучерът се получава от представител на Организатора на Промоцията на бюро „Информация” на Delta Planet Mall (в рамките на работното време на бюро „Информация”). Ваучерът е със срок на валидност до 31 декември 2020 г.

Услугата се предоставя на приносителя на валиден ваучер от избрания от Организатора на Промоцията превозвач, посочен на ваучера, срещу представяне на ваучера, в рамките на срока на валидност на ваучера. Ваучерът се задържа от превозвача при предоставянето на услугата. Превозвачът не е длъжен да предоставя услуги срещу ваучер, който не е в срок на валидност.

Ваучерът покрива таксиметров превоз в рамките на град Варна до размера на максималната стойност на ваучера, която е 6.00 (шест) лева. Всеки Участник, който реализира спечеления от него ваучер, е длъжен да следи показанията на електронния таксиметров апарат и, ако отбелязаната там цена за извършения до момента пробег достигне 6.00 (шест) лева, Участникът има право: (i) да преустанови превоза и да слезе, макар таксиметровата кола да не е достигнала крайната дестинация, без да заплаща на таксиметровия водач цената на превоза, тъй като тя се покрива от стойността на ваучера – 6.00 (шест) лева, или (ii) да продължи превоза до крайната дестинация, като заплати на таксиметровия водач разликата между цената на превоза (посочена от електронния таксиметров апарат) и стойността на ваучера - 6.00 (шест) лева. Всеки ваучер се ползва еднократно. Ако цената на таксиметровия превоз, която е показана на електронния таксиметров апарат, е по-ниска от 6.00 (шест) лева, с ДДС, нито Организаторът на Промоцията, нито водачът на таксиметровата кола дължат заплащане (връщане) на Участника на разликата между стойността на ваучера - 6.00 (шест) лева, и цената, посочена на електронния таксиметров апарат, нито някаква друга компенсация.

2. Ваучер за външно измиване на лек автомобил в автомивка Forsage в Delta Planet Mall. Ваучерът се получава от представител на Организатора на Промоцията на бюро „Информация” на Delta Planet Mall (в рамките на работното време на бюро „Информация”). Ваучерът е със срок на валидност до 31 декември 2020 г. Услугата се предоставя на приносителя на валиден ваучер в автомивка Forsage в Delta Planet Mall срещу представяне на ваучера, в рамките на срока на валидност на ваучера. Ваучерът се задържа от търговския обект при предоставянето на услугата. Търговският обект не е длъжен да предоставя услуги срещу ваучер, който не е в срок на валидност.

2. Спечелилият Участник сам избира спечелената от него награда измежду посочените по-горе награди.

Организаторът на Промоцията не носи отговорност пред неявилите се в срок за получаване на награда Участници в Промоцията.

Награди се предоставят единствено на лица, отговарящи на условията, посочени в Раздел 4 по-горе, и участвали в настоящата Промоция при спазване на Официалните Правила.

Ваучерът дава право на приносителя му да получи от съответния търговски обект в Delta Planet Mall/превозвача, без заплащане, стока или услуга на стойност до стойността на ваучера, съгласно условията, посочени в настоящите Официални Правила или уточнени от съответния търговски обект/превозвача, като при избор на стока или услуга на стойност, по-ниска от стойността на ваучера, търговският обект/превозвачът не връща разликата, а при избор на стока или услуга на стойност, надвишаваща стойността на ваучера, приносителят на ваучера доплаща разликата в търговския обект/на превозвача.

Стоки и/или услуги ще се предоставят единствено срещу представяне на валидни ваучери от спечелилите Участници.

Спечелилият награда Участник няма право да предоставя (възмездно или безвъзмездно) наградата си на трети лица.

Организаторът на Промоцията не е длъжен да раздаде повече награди от посочените в настоящите Официални Правила.

Ако наградата не може да бъде предоставена на печелившия Участник по причини, независещи от Организатора на Промоцията, или спечелилият Участник не получи наградата съгласно изискванията, определени в настоящите Официални Правила, то спечелилият Участник губи правото си да получи спечелената награда.

Ако бъде установено участие на спечелилия Участник в нарушение на настоящите Официални Правила, Участникът губи правото си да получи наградата, а ако вече я е получил или получил и консумирал, следва да я върне на Организатора на Промоцията или изплати левовата й равностойност.

РАЗДЕЛ 7. ПЕЧЕЛИВШИ ПРЕТЕНЦИИ

Наградата ще бъде предоставена единствено на Участник, който има право да участва в Промоцията, който е участвал в Промоцията при спазване на настоящите Официални Правила, бил е обявен за печеливш съгласно Официалните Правила на Промоцията, явил се е на мястото и в сроковете, посочени в настоящите Официални Правила, и е поискал да му бъде предоставена наградата.

Наградите ще се дават само и единствено срещу представяне на съответно запълнен валиден паспорт за пазаруване и на касовите бележки, с които Участниците са взели участие в Промоцията (със съответна маркировка върху тях, поставена от представител на Организатора на Промоцията).

Участник, който е представил невалиден, подправен или неотговарящ на изискванията на настоящите Официални Правила паспорт за пазаруване и/или касова бележка и/или при поискване не може да представи оригинала на касовата бележка, с която е взел участие в Промоцията, както и всяко физическо лице, което е участвало в Промоцията в нарушение на настоящите Официални Правила, няма право да участва в Промоцията, нито да получи награда, а ако вече я е получил или я получил и консумирал, следва да я върне на Организатора на Промоцията или да му изплати левовата й равностойност.

РАЗДЕЛ 8. ГРЕШКИ И НЕВАЛИДНИ УЧАСТИЯ

Организаторът не носи отговорност за участия, извършени от лица, които нямат право да участват в Промоцията или които са участвали в нарушение на настоящите Официални Правила.

РАЗДЕЛ 9. ОТГОВОРНОСТ

Организаторът на Промоцията не носи отговорност в случай, че Участник не може да представи ваучер, паспорт за пазарува или касовата бележка, с която е участвал в Промоцията; или за участия, извършени от лица, които нямат право да участват в Промоцията, включително ако са участвали в нарушение на настоящите Официални Правила.

Организаторът на Промоцията не носи отговорност за невалидни ваучери, паспорти и касови бележки, включително, но не само за печатни грешки в касовите бележки, както и за нечетливи или повредени по такъв начин касови бележки, че посочената в тях сума или дата е нечетлива.

Организаторът на Промоцията не е длъжен и няма да води кореспонденция относно претенции за участие в Промоцията, предявени след края на Промоцията, нито относно претенции за получаване на награда, непредявени в срок и съгласно изискванията на настоящите Официални Правила или при направен отказ за получаване на наградата от спечелилия Участник, нито относно претенции, противоречащи или в нарушение на настоящите Официални Правила.

Организаторът на Промоцията, превозвачът и търговските обекти в Delta Planet Mall не са длъжни да предоставят награда/стока/услуга на спечелил Участник, предявил претенциите си след предвидените в настоящите Официални Правила срокове или в нарушение на настоящите Официални Правила.

Организаторът не носи отговорност и няма да бъде страна при спорове, възникнали във връзка със собствеността върху касови бележки, паспорти за пазаруване, ваучери или награди. Всички подобни спорове няма да нарушат принципите, според които Организаторът дава наградите на Участници, които отговарят на условията на Официалните Правила. Организаторът на Промоцията не проверява и не носи отговорност за това дали лицето-приносител на паспорт за пазаруване/касова бележка/ваучера е това, което е осъществило покупката.

Организаторът на Промоцията не носи отговорност за качеството и характеристиките на раздадените награди, нито за качеството и характеристиките на стоките и/или услугите, получени от спечелил Участник от превозвача, съответно от търговските обект в търговско-развлекателен център Delta Planet Mall срещу представени ваучери.

Организаторът на Промоцията не носи отговорност за живота, здравето и имуществото на лицата, ползващи предоставите с ваучерите стоки и услуги. Отговорността се носи изцяло от лицата, предоставящи стоките и услугите.

Участието на всеки Участник в Промоцията е изцяло за негова сметка и на негов риск.

Организаторът на Промоцията не носи отговорност дали и при какви условия печелившият Участник ще реализира наградата. Организаторът на Промоцията не поема никакви допълнителни ангажименти към Участниците в Промоцията, освен изрично посочените в настоящите Официални Правила.

Организаторът на Промоцията не носи отговорност при предсрочно прекратяване на Промоцията поради изчерпване на наградите.

Организаторът на Промоцията не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват реализацията на наградата (напр. военни действия, стачки, терористични актове, влошени метеорологични условия и др. под.).

РАЗДЕЛ 10. ЛИЧНИ ДАННИ

Организаторът на Промоцията, представителите на Организатора на Промоцията, превозвачът и Участващите в Промоцията търговски обекти не събират и не обработват лични данни на Участниците при провеждането на настоящата Промоция.

Всякакво събиране и обработване на лични данни за Участник в Промоцията от представители на Организатора на Промоцията, от превозвача, от търговските обекти или от лица, представящи се за представители на Организатора на Промоцията/Delta Planet Mall/търговски обект/превозвача, е неоторизирано и в нарушение на настоящите Официални Правила. Участникът не е длъжен да предоставя личните си данни и може да подаде сигнал за нарушението до Организатора на Промоцията (лице за контакт: Антоанета Тенева, e-mail: antoaneta.teneva@deltaplanet.bg).

Организаторът на Промоцията не носи отговорност за неоторизирано събиране и обработване на лични данни на Участниците от трети лица.

РАЗДЕЛ 11. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ

Не се допуска размяна на награди за паричната им равностойност или за други материални или нематериални изгоди. Ако, поради обстоятелства, които са извън контрола на Организатора на Промоцията, на Организатора на Промоцията не му е възможно да предостави посочените в настоящите Официални Правила награди, Организаторът си запазва правото да даде в замяна друга награда на същата стойност.

РАЗДЕЛ 12. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

Организаторът на Промоцията има право по своя преценка да прекрати Промоцията по всяко време, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Официалните Правила или форсмажорни обстоятелства. Прекратяването на Промоцията се обявява по реда, посочен в Раздел 1 по-горе. В тези случаи на Участниците не се дължи компенсация за участието им в Промоцията. Организаторът на Промоцията няма да носи никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати от Участниците ползи, резултат от такова прекратяване на Промоцията.

РАЗДЕЛ 13. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

Всеки потенциален спор между Организатора на Промоцията и Участник се решава чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение, спорът ще се решава от компетентния съд в гр. Варна. Настоящата разпоредба има силата на изрично споразумение по смисъла на чл. 117, ал. 2 от ГПК.

РАЗДЕЛ 14. ПУБЛИЧНОСТ

С участието си в настоящата Промоция Участниците предоставят изричното си съгласие в случай на получаване на награда, техните имена, снимка или други лични данни да бъдат разгласени публично и да бъдат използвани в аудио, печатни или видео материали от Организатора на Промоцията, като последният не дължи заплащане за това.

 

 

 

Открийте всичко което търсите

Разбирайте първи!Delta Planet Bulletin

© 2020 Delta Planet Mall. Всички права запазени. 

Web design by SP Vision Ltd.

10:00 - 22:00 ОТВОРЕНО ЗАТВОРЕНО
бул. "Сливница" 185 ВИЖ НА КАРТАТА

Общи условия

За Delta Planet Mall