10:00 - 21:00 ОТВОРЕНО ЗАТВОРЕНО
бул. "Сливница" 185 ВИЖ НА КАРТАТА

Спечели една от 3 Gift карти на стойност по 50 лв.!

Спечели една от 3 Gift карти на стойност по 50 лв.!
Как да участваш?
В Delta Planet Mall има много магазини, които можеш да откриеш само при нас в цяла Варна.
Напиши в коментар поне един от тях 
 
Всяка седмица от 5 до 26.11. ще теглим по един печеливш участник!

 

 

ПРОМОЦИЯ „САМО ПРИ НАС

 

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА

 

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията „САМО ПРИ НАС” („Промоцията”) се организира и провежда от „ГАЛЕРИЯ ВАРНА“ АД, ЕИК 204702565, с адрес на управление: гр. Стара Загора 6000, ж.к. „Индустриален“, и адрес за кореспонденция: гр. Варна, бул. „Сливница” № 185 („Организатор на Промоцията”). Физическите лица заявяват желание за участие в Промоцията като споделят под коментар в поста на Фейсбук/IG страницата на организатора името на поне един магазин, представен само в Delta Planet Mall за гр. Варна. Със заявяването на желание за участие в Промоцията физическите лица се съгласяват с изложените по-долу официални правила на Промоцията („Официални Правила”) и се задължават да ги спазват.

Официалните Правила се прилагат за целия период на провеждане на Промоцията във вида, в който са публикувани на интернет адрес www.deltaplanet.bg.

Организаторът на Промоцията си запазва правото да променя и допълва Официалните Правила по всяко време в рамките на Промоцията, като промените и допълненията влизат в сила само след оповестяването им на www.deltaplanet.bg. Участниците в Промоцията следва сами да проверяват на www.deltaplanet.bg за промени в Официалните Правила, като Организаторът на Промоцията не е длъжен да ги информира по друг начин за промени в Официалните Правила.

РАЗДЕЛ 2. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията се организира и провежда на Фейсбук/IG страницата на Delta Planet Mall.

РАЗДЕЛ 3. СРОК НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията стартира в 11.00 часа на 05 ноември 2021 г. и приключва в 16.00 часа на 26 ноември 2021 г. След края на срока на Промоцията (16.00 часа на 26 ноември 2021 г.) желаещите да участват няма да имат възможност да се включват в Промоцията.

РАЗДЕЛ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

В Промоцията има право да участва всяко физическо лице, което към датата на заявяване на желание за участие в Промоцията е навършило 14 години, с местоживеене или което пребивава временно на територията на Република България, с изключение на: служителите на Delta Planet Mall и на рекламните агенции, свързани с Промоцията; собствениците, наемателите, ползвателите и служителите в търговските обекти, разположени на територията на Delta Planet Mall; членовете на семействата, роднините по права линия (без ограничения) и роднините по съребрена линия и сватовство до втора степен на всички посочени по-горе лица.

 

За получаването на наградата от непълнолетно лице (лице, навършило 14 години, но ненавършило 18 години) е необходимо съгласието на родител или попечител на непълнолетното лице.

 

В допълнение към горните условия, в Промоцията има право да участва единствено физическо лице, чиито име и фамилия (или техните производни, словоформи или съкращения, които по преценка на Организатора на Промоцията внасят достатъчна яснота за идентификация на лицето) са посочени като Фейсбук/IG име във Фейсбук/IG профила, с който лицето се включва в Промоцията. За избягване на съмнения, лице, което не може да бъде идентифицирано по име и фамилия (включително чрез техни производни, словоформи или съкращения, които по преценка на Организатора на Промоцията внасят достатъчна яснота за идентификация на лицето) чрез името на Фейсбук/IG профила, с който е взело участие в Промоцията, няма право да участва в Промоцията, а публикации от такива Фейсбук/IG профили ще бъдат изтривани.

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

 1. През всеки един ден от срока на Промоцията всяко физическо лице, относно което са налице условията, посочени в Раздел 4 по-горе („Участник”), може да заяви желание за участие в Промоцията, като сподели под коментар в поста на Фейсбук/IG страницата на организатора коментар с името на поне един магазин, представен само в Delta Planet Mall за гр. Варна.
  1. Заедно с коментара не е необходимо да се прави никакъв коментар. Публикуването на името е достатъчно.
  2. С публикуването на коментара си под посочения коментар в  т. 1 по-горе, стига същата да отговаря на изискванията на настоящите Официални Правила, Участникът се включва в томболата за наградата от Промоцията.
 2. Под посочения в т. 1 по-горе коментар ще бъдат допускани единствено коментари, отговарящи на изискванията на настоящите Официални Правила. Всеки коментар, която не отговаря на изискванията на настоящите Официални Правила, ще бъде заличавана и няма да продължи по-нататъшното си участие в Промоцията.
 3. Организаторът на Промоцията си запазва правото да изтрие вече публикувана на Фейсбук/IG страницата на Delta Planet Mall, ако по своя преценка реши, че съдържанието им противоречи или нарушава законова разпоредба, правила на социалната мрежа Фейсбук/IG или права на трето лице, добрите нрави или морала, или може да бъде възприето като обидно, вредно или провокационно, или може да има съществен неблагоприятен ефект върху Delta Planet Mall, неговите собственици, наематели или посетителите, като не носи отговорност спрямо Участниците и всички други трети лица за изтриването на коментарите, както и за дисквалифицирането (отстраняването от участие в Промоцията) по своя преценка на Участници, нарушаващи или нарушили Официалните Правила.
 4. С включването си в настоящата Промоция, всеки Участник декларира, че е наясно, че:
  1. има право и следва да публикува под поста по т. 1 по-горе коментар съгласно изискванията на настоящите Официални Правила;
  2. с публикуването и споделянето на коментара си под поста Участникът дава съгласието си личните му данни да бъдат публикувани в публичното пространство и обработени от Организатора на Промоцията или действащи по негово възлагане или от негово име лица;
  3. публикуването на лични данни и/или снимка на трето лице би било в нарушение на настоящите Официални Правила и ще доведе до анулиране на Участника, публикувал чуждите лични данни и/или снимка;
  4. Участниците в Промоцията следва да съблюдават и носят цялата отговорност за спазване на настоящите Официални Правила и на правилата за ползване на социалната мрежа Фейсбук/IG;
  5. Участник, публикувал лични данни и/или снимка на трето лице на Фейсбук/IG страницата на Delta Planet Mall, носи единствен цялата отговорност спрямо това трето лице и спрямо Организатора на Промоцията за публикуването, обработката и разгласяването на личните данни на това трето лице без неговото съгласие.
 5. Организаторът на Промоцията не поема ангажимент да проверява дали лицето, регистрирало и ползващо Фейсбук/IG профила, от който е публикуван коментар, е лицето, което е публикувало коментара,  нито за осигуряване на съгласието на лицето, чийто коментар е публикуван, в случай, че то е различно от лицето, регистрирало и ползващо Фейсбук/IG профила, от който е публикуван коментара. Участниците единствени отговарят и имат задължението да докажат по безспорен спечелването на наградата.
 6. Организаторът на Промоцията не е длъжен да осигурява съгласието на трети, различни от Участника, лица, за предоставянето, обработването и публикуване на техни лични данни и не носи отговорност за предоставянето, обработването и публикуването на тези лични данни без съгласието на тези трети лица. Отговорността за осигуряване на това съгласие се носи изключително и само от Участника, предостави и/или посочил и/или публикувал съответните лични данни.
 7. Печелившите Участници от Промоцията се определят на случаен принцип, чрез томбола. Томболата ще бъде проведена на 26 ноември 2021 г. в присъствието на три-членна комисия, съставена от представители на Организатора на Промоцията.
 8. В томболата ще бъдат включени единствено коментари на Участници, поста по т. 1 по-горе на Фейсбук/IG страницата на Delta Planet Mall и отговарящи на изискванията на настоящите Официални Правила.
 9. Участието в Промоцията не е обвързано с покупка на стоки и/или услуги.
 10. Организаторът на Промоцията си запазва правото по всяко време, независимо от това на кой етап се намира Промоцията, включително преди или след определянето на печеливш талон, да анулира участието на всеки Участник, участвал в Промоцията при нарушение на настоящите Официални Правила, без да дължи компенсация или друг вид обезщетение на анулирания Участник.

РАЗДЕЛ 6. НАГРАДИ


Наградите в Промоцията са 3 броя Gift Card, всяка на стойност 50 лева.

Инициалите на Фейсбук/IG профила на спечелилите Участници ще бъдат обявени от Организатора на Промоцията на 26 ноември 2021 г., на Фейсбук/IG страницата на Delta Planet Mall и на спечелилия Участник ще бъде изпратено лично съобщение на личния му Фейсбук/IG профил, чрез който е участвал в Промоцията. В случай че представителите на Организатора на Промоцията не успеят да се свържат със спечелилия Участник, последният се счита за уведомен за спечелената от него награда от датата на публикуване на инициалите на Фейсбук/IG профила на спечелилия Участник на Фейсбук/IG страницата на Delta Planet Mall.

Спечелилият Участник следва да се яви лично в срок 15 декември 2021 г. в сградата на Delta Planet Mall, в гр. Варна, бул. „Сливница” № 185, на бюро „Информация”, за получаване на наградата си от Организатора на Промоцията. Награда, потърсена след този срок, няма да бъде предоставяна. Ако спечелилият Участник е непълнолетен (навършил е 14 години, но не е навършил 18 години), спечелилият Участник следва да се яви в указания по-горе срок, придружен от родител или попечител, за получаване на наградата.

При получаване на наградата спечелилият Участник следва да представи полученото съобщение за спечелена награда.

След попълването и подписването на приемо-предавателния протокол от спечелилия Участник, съответно и от неговия родител или попечител (ако спечелилият Участник е непълнолетно лице), представителят на Организатора на Промоцията му предоставя наградата.

Ако участието на спечелилия Участник в нарушение на настоящите Официални Правила бъде установена по-късно, Участникът губи правото си да получи наградата, а ако вече я е получил или получил и консумирал, следва да я върне на Организатора на Промоцията или изплати левовата й равностойност.

Ако наградата не може да бъде предоставена на спечелилия Участник по причини, независещи от Организатора на Промоцията (невъзможност да се установи контакт със спечелилия, анулиране на участието на Участник поради нарушение на настоящите Официални Правила, други) или спечелилият не се яви лично в Търговско-развлекателен център Delta Planet Mall в срока и съгласно изискванията, определени в този Раздел, за получаване на наградата или се яви, но откаже получаването на наградата, то спечелилият Участник губи правото си да получи спечелената награда.

Награди се предоставят единствено на лица, отговарящи на условията, посочени в Раздел 4 по-горе, и участвали в настоящата Промоция при спазване на Официалните Правила.

Организаторът на Промоцията не е длъжен да раздаде повече награди от посочените в настоящите Официални Правила.

РАЗДЕЛ 7. ПЕЧЕЛИВШИ ПРЕТЕНЦИИ

Наградата ще бъде дадена на Участник, който имат право да участват в Промоцията, който е участвал в Промоцията при спазване на настоящите Официални Правила, чийто коментар е обявена за печеливша по Официалните Правила на Промоцията, явил се е на мястото и в сроковете, посочени в Раздел 6 по-горе, е предоставил валиден документ за спечелена награда и е подписал приемо-предавателен протокол, съответно приемо-предавателният протокол е подписан и от неговия родител или попечител (ако спечелилият Участник е непълнолетно лице).

Всяко физическо лице, което е участвало в Промоцията в нарушение на настоящите Официални Правила, няма право да участва в Промоцията, нито да получи награда, а ако вече я е получил или я получил и консумирал, следва да я върне на Организатора на Промоцията или да му изплати левовата й равностойност.

РАЗДЕЛ 8. ГРЕШКИ И НЕВАЛИДНИ УЧАСТИЯ

Организаторът на Промоцията не носи отговорност за участия, извършени от лица, които нямат право да участват в Промоцията или които са участвали в нарушение на настоящите Официални Правила.

РАЗДЕЛ 9. ОТГОВОРНОСТ

Организаторът на Промоцията не носи отговорност за участия, извършени от лица, които нямат право да участват в Промоцията, включително ако са участвали в нарушение на настоящите Официални Правила.

Организаторът на Промоцията не носи отговорност спрямо лице, което се е явило в Delta Planet Mall за получаване на награда, но което не успее да докаже по безспорен спечелването на наградата.

Организаторът на Промоцията не е длъжен и няма да води кореспонденция относно претенции за участие в Промоцията, предявени след края на Промоцията, нито относно претенции за получаване на награда, непредявени в срок и съгласно изискванията на настоящите Официални Правила, нито относно претенции, противоречащи или в нарушение на настоящите Официални Правила.

Организаторът на Промоцията не е длъжен да предоставя награда на спечелил Участник, предявил претенциите си след предвидените в настоящите Официални Правила срокове или в нарушение на настоящите Официални Правила.

Организаторът на Промоцията не носи отговорност за качеството и характеристиките на стоките и услугите, получени от спечелилия Участник и/или негов придружител, срещу ваучера.  

Организаторът на Промоцията не носи отговорност дали и при какви условия печелившият Участник ще реализира наградата. Организаторът на Промоцията не поема никакви допълнителни ангажименти към Участниците в Промоцията, освен изрично посочените в настоящите Официални Правила.

Организаторът на Промоцията не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват реализацията на наградата (напр. военни действия, стачки, терористични актове, влошени метеорологични условия и др. под.).

Ангажиментът на Организатора на Промоцията по предоставяне на наградата на печелившия Участник се изчерпва с връчване на наградата на Участника, който я е спечелил и е поискал тя да му бъде предоставена.

Организаторът на Промоцията не е длъжен да осигурява съгласието на трети, различни от Участник, лица, за предоставянето, обработването и публикуване на техни лични данни (включително снимки) и не носи отговорност за предоставянето, обработването, записването и публикуването на тези лични данни без съгласието на тези трети лица. Отговорността за осигуряване на това съгласие се носи изключително и само от Участника, предоставил и/или посочил и/или публикувал съответните лични данни.

С включването си в настоящата Промоция, Участникът дава съгласието си за предоставянето, обработването и публикуване на неговите лични данни (включително снимки).

РАЗДЕЛ 10. ЛИЧНИ ДАННИ

Организаторът на Промоцията ще събират и обработват лични данни на Участници за нуждите на участието им в настоящата Промоция, а именно: за публикуване на печелившите участници на Фейсбук/IG страницата през целия срок на провеждане на Промоцията, както и за изготвянето на протокол, удостоверяващ избора на спечелилия Участник.

Организаторът на Промоцията ще събира и обработва лични данни (две имена и подпис) на спечелилия Участник и на негов родител или попечител (ако спечелилият Участник е непълнолетно лице) за нуждите на попълване на приемо-предавателния протокол, удостоверяващ предаването на наградата.

Ако Участник спечели наградата от Промоцията и желае да я получи, като необходимо условие за получаването на наградата, Участникът, съответно техен родител или попечител (ако спечелилият Участник е непълнолетно лице), следва да предостави личните си данни (две имена и подпис) за попълване на приемо-предавателния протокол, удостоверяващ предаването на наградата. Целта е предоставяне на спечелената награда на спечелилия Участник;

Участниците, съответно техен родител или попечител (ако спечелилият Участник е непълнолетно лице), също така потвърждават, че са запознати с: целта и средствата на обработка на личните им данни; доброволния характер на предоставянето на данните; правото на достъп и на коригиране на събраните данни; правото им да оттеглят съгласието си по всяко време; правото им да поискат личните ми данни да бъдат изтрити; и с всички останали права, с които разполагат по силата на приложимата нормативна уредба.

Личните данни на Участниците, посочени във Фейсбук/IG профилите на Участниците, ще бъдат обработвани до приключване на Промоцията, освен ако в приложимото законодателство или в настоящите Официални Правила е предвиден по-дълъг срок.

Организаторът на Промоцията не носи отговорност за неоторизирано събиране и обработване на лични данни на Участниците от трети лица.

РАЗДЕЛ 11. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ

Не се допуска размяна на награди за паричната им равностойност или за други материални или нематериални изгоди.

РАЗДЕЛ 12. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

Организаторът на Промоцията има право по своя преценка да прекрати Промоцията по всяко време (включително след  края на Промоцията), в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Официалните Правила или форсмажорни обстоятелства. Прекратяването на Промоцията се обявява по реда, посочен в Раздел 1 по-горе. В тези случаи на Участниците не се дължи компенсация за участието им в Промоцията. Организаторът на Промоцията няма да носи никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати от Участниците ползи, резултат от такова прекратяване на Промоцията.

РАЗДЕЛ 11. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

Всеки потенциален спор между Организатора на Промоцията и Участниците в същата се решава чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение, спорът ще се решава от компетентния съд в гр. Варна. Настоящата разпоредба има силата на изрично споразумение по смисъла на чл. 117, ал. 2 от ГПК.

РАЗДЕЛ 12. ПУБЛИЧНОСТ

С участието си в настоящата Промоция Участниците предоставят изричното си съгласие в случай на получаване на награда, техните имена да бъдат разгласени публично и да бъдат използвани в аудио, печатни или видео материали от Организатора на Промоцията, като последният не дължи заплащане за това.

Открийте всичко което търсите

Разбирайте първи!Delta Planet Bulletin

© 2021 Delta Planet Mall. Всички права запазени. 

Web design by SP Vision Ltd.

10:00 - 20:00 ОТВОРЕНО ЗАТВОРЕНО
бул. "Сливница" 185 ВИЖ НА КАРТАТА

Общи условия

За Delta Planet Mall