10:00 - 22:00 ОТВОРЕНО ЗАТВОРЕНО
бул. "Сливница" 185 ВИЖ НА КАРТАТА

Новото място за обедна почивка е в Delta Planet Mall

ПРОМОЦИЯ „НОВОТО МЯСТО ЗА ОБЕДНА ПОЧИВКА“

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията „НОВОТО МЯСТО ЗА ОБЕДНА ПОЧИВКА“ („Промоцията”) се организира и провежда от „ГАЛЕРИЯ ВАРНА“ АД, ЕИК 204702565, с адрес на управление: гр. Стара Загора 6000, ж.к. „Индустриален“, и адрес за кореспонденция: гр. Варна, бул. „Сливница” № 185 („Организатор на Промоцията”). Физическите лица заявяват желание за участие в Промоцията чрез получаване на карта „НОВОТО МЯСТО ЗА ОБЕДНА ПОЧИВКА“ (Картата) от щанд Информация, находящ се на партерния етаж в търговско-развлекателен център Delta Planet Mall, гр. Варна, бул. „Сливница” № 185. Със заявяването на желание за участие в Промоцията физическите лица се съгласяват с изложените по-долу официални правила на Промоцията („Официални Правила”) и се задължават да ги спазват.

Официалните Правила се прилагат за целия период на провеждане на Промоцията във вида, в който са публикувани на интернет адрес www.deltaplanet.bg.

Организаторът на Промоцията си запазва правото да променя и допълва Официалните Правила по всяко време в рамките на Промоцията, като промените и допълненията влизат в сила само след оповестяването им на www.deltaplanet.bg. Участниците в Промоцията следва сами да проверяват на www.deltaplanet.bg за промени в Официалните Правила, като Организаторът на Промоцията не е длъжен да ги информира по друг начин за промени в Официалните Правила.

РАЗДЕЛ 2. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията се организира и провежда на територията на търговско-развлекателен център Delta Planet Mall („Delta Planet Mall”), находящ се в гр. Варна, бул. „Сливница” № 185.

РАЗДЕЛ 3. СРОК НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията стартира в 10.00 часа на 01 юни 2019 г. и приключва в 22.00 часа на 31 декември 2019г.

Промоцията може да бъде прекратена и преди 22.00 часа на 31 декември 2019г. поради изчерпване на Карти или по преценка на Организатора или Партньор на промоцията. При прекратяване на Промоцията, Организаторът на Промоцията ще публикува обявление за края на Промоцията на интернет страницата www.deltaplanet.bg.

След края на срока на Промоцията желаещите да участват няма да имат възможност да се включват в Промоцията.

РАЗДЕЛ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

В Промоцията има право да участва всяко физическо лице, което към датата на заявяване на желание за участие в Промоцията е навършило 18 години, с местоживеене или което пребивава временно на територията на Република България, с изключение на: служителите на Delta Planet Mall и на рекламните агенции, свързани с Промоцията; собствениците, наемателите, ползвателите и служителите в търговските обекти, разположени на територията на Delta Planet Mall; членовете на семействата, роднините по права линия (без ограничения) и роднините по съребрена линия и сватовство до втора степен на всички посочени по-горе лица.

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

 1. В Промоцията има право да участва всяко физическо лице, относно което са налице условията, посочени в Раздел 4 по-горе.
 2. В промоцията участват 10 000 Карти.
 3. Участник може да получи Карта от щанд Информация в Delta Planet Mall.
 4. Картата e безплатна за всички участници.
 5. При представяне на Карта Участникът има право да ползва промоционални отстъпки, описани в Официални Правила на Промоцията.
 6. Организаторът на Промоцията си запазва правото по всяко време, независимо от това на кой етап се намира Промоцията, да анулира участието на всеки Участник, участвал в Промоцията при нарушение на настоящите Официални Правила, без да дължи компенсация или друг вид обезщетение на анулирания Участник.

РАЗДЕЛ 6. НАГРАДИ

Наградите в Промоцията са както следва:

 1. Промоционална оферта, предоставена от търговски обект KFC, Delta Planet Mall:
  1. Филе/Зингер сандвич с пържени картофи за 4,99 лева
  2. 5 пикантни крилца и пържени картофи за 4,99 лева
  3. Рокер сандвич + Пепси 0,3л за 2,99 лева
  4. Туистър тортила + пържени картофи за 5,49 лева
 1. Отстъпка, предоставена от търговски обект Costa Coffee, Delta Planet Mall:
  1. Отстъпка в размер на до 15% в кафетерия Costa Coffee в Delta Planet Mall. Отстъпката не важи в комбинация с други промоции или отстъпки в кафетерията.
 2. Промоционална оферта, предоставена от търговски обект Starbucks, Delta Planet Mall:
  1. При покупка на среден размер напитка, клиентът получава голям размер;
 3. Отстъпка, предоставена от търговски обект Subway, Delta Planet Mall:
  1. Отстъпка в размер на 10%. Отстъпката не се комбинира с други промоции (включително Sub of the day)
 4. Отстъпка, предоставена от търговски обект K-express, Delta Planet Mall:
  1. Отстъпка в размер на 15% на ненамалени или участващи в друга Промоция артикули;
 5. Промоционална оферта, предоставена от търговски обект McDonalds, Delta Planet Mall:
  1. Двоен пилешки бургер, малка кока кола и малки картофки за цена 4,99 лева.
 6. Промоционална оферта, предоставена от търговски обект Domino’s, Delta Planet Mall:
  1. Сандвич или паста и газирана напитка 500 мл за цена 7,50 лева.
 7. Отстъпка, предоставена от търговски обект сладкарница Неделя, Delta Planet Mall:
  1. Отстъпка в размер на 5% на ненамалени или участващи в друга Промоция артикули; Отстъпката не важи за закупуване на цели торти.

Участник, притежаващ Карта, има право да получи единствено конкретен артикулили отстъпка, предварително определени за настоящата Промоция. За избягване на съмнения, конкретната отстъпка, марка, размер, цвят, вкус и други специфични характеристики на наградите са предварително определени от Организатора на Промоцията, съответно от търговския обект, предоставящ отстъпката, подаръка или преференциалната оферта, и спечелилият Участник няма право да избира измежду различни артикули в рамките на посочения в списъка с награди вид.

Ваучерът/талонът за отстъпка дава право на приносителя му да получи от търговския обект, предоставящ отстъпката, подаръка или преференциалната оферта, без заплащане, отстъпката, определена в настоящите Официални Правила. Отстъпката не се начислява на вече намалени или участващи в друга промоция стоки или услуги.

Ваучерът/талонът за промоционално меню подарък дава право на приносителя му да получи посоченото в офертата меню на намалена цена, при условията, определени в настоящите Официални Правила.

След изтичането на валидността на Картите търговските обекти няма да предоставят стоки или услуги на спечелили Участници срещу представена Карта.

Отстъпки и възможност за ползване на промоционални оферти се предоставят единствено на лица, отговарящи на условията, посочени в Раздел 4 по-горе, и участвали в настоящата Промоция при спазване на Официалните Правила.

Отстъпки и възможност за ползване на промоционални оферти се предоставят единствено на лица, отговарящи на условията, посочени в Раздел 4 по-горе, и участвали в настоящата Промоция при спазване на Официалните Правила.

РАЗДЕЛ 7. ПРЕТЕНЦИИ

Отстъпки и възможност за ползване на промоционални оферти ще бъде предоставена единствено на Участник, който има право да участва в Промоцията, който е участвал в Промоцията при спазване на настоящите Официални Правила,  предоставил е Карта, поискал е незабавно получаването на отстъпката или възможността за ползване на промоционални оферти.

Отстъпката и възможността за ползване на промоционални оферти ще се дава само на Участник, чието участие отговаря на изискванията на настоящите Официални Правила.

Участник, който е представил невалидна, подправена или неотговаряща на изискванията на настоящите Официални Правила Карта, както и всяко физическо лице, което е участвало в Промоцията в нарушение на настоящите Официални Правила, няма право да участва в Промоцията, нито да получи oтстъпка и възможност за ползване на промоционални оферти, а ако вече я е получил или я получил и консумирал, следва да я върне на Организатора на Промоцията или да му изплати левовата й равностойност.

РАЗДЕЛ 8. ГРЕШКИ И НЕВАЛИДНИ УЧАСТИЯ

Организаторът на Промоцията не носи отговорност за участия, извършени от лица, които нямат право да участват в Промоцията или които са участвали в нарушение на настоящите Официални Правила.

РАЗДЕЛ 9. ОТГОВОРНОСТ

Организаторът на Промоцията не носи отговорност за участия, извършени от лица, които нямат право да участват в Промоцията, включително ако са участвали в нарушение на настоящите Официални Правила.

Организаторът на Промоцията не носи отговорност за невалидни Карти.

Организаторът на Промоцията не носи отговорност в случай, че Участник не може да представи Карта, с която е участвал в Промоцията; или за участия, извършени от лица, които нямат право да участват в Промоцията, включително ако са участвали в нарушение на настоящите Официални Правила.

Организаторът на Промоцията не е длъжен и няма да води кореспонденция относно претенции за участие в Промоцията, предявени след края на Промоцията, нито относно претенции за получаване на oтстъпки и възможност за ползване на промоционални оферти, предявени в нарушение на настоящите Официални Правила, нито относно претенции, противоречащи или в нарушение на настоящите Официални Правила.

Организаторът на Промоцията не носи отговорност за предоставените отстъпки и възможност за ползване на промоционални оферти, предоставени от търговските обекти и партньори срещу предоставените Карти.

Организаторът на Промоцията не носи отговорност дали и при какви условия печелившият Участник ще реализира отстъпките и възможностите за ползване на промоционални оферти. Организаторът на Промоцията не поема никакви допълнителни ангажименти към Участниците в Промоцията, освен изрично посочените в настоящите Официални Правила.

Организаторът на Промоцията не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват реализацията на отстъпката, получаването на подаръка или преференциалната оферта (напр. военни действия, стачки, терористични актове, влошени метеорологични условия и др. под.).

Ангажиментът на Организатора на Промоцията по предоставяне на Карта се изчерпва с връчване на Карта на Участниците, които са поискали тя да им бъдат предоставена.

РАЗДЕЛ 10. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ

Не се допуска размяна на отстъпки за паричната им равностойност или за други материални или нематериални изгоди.

РАЗДЕЛ 11. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

Организаторът на Промоцията има право по своя преценка да прекрати Промоцията по всяко време (включително след  края на Промоцията), в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Официалните Правила или форсмажорни обстоятелства. Организаторът на Промоцията има право да прекрати Промоцията и в случай на изчерпване на осигурените за Промоцията награди. Прекратяването на Промоцията се обявява по реда, посочен в Раздел 1 по-горе, съответно по реда, посочен в Раздел 3 по-горе. В тези случаи на Участниците не се дължи компенсация за участието им в Промоцията. Организаторът на Промоцията няма да носи никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати от Участниците ползи, резултат от такова прекратяване на Промоцията.

РАЗДЕЛ 12. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

Всеки потенциален спор между Организатора на Промоцията и Участниците в същата се решава чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение, спорът ще се решава от компетентния съд в гр. Варна. Настоящата разпоредба има силата на изрично споразумение по смисъла на чл. 117, ал. 2 от ГПК.

 

Открийте всичко което търсите

Разбирайте първи!Delta Planet Bulletin

© 2019 Delta Planet Mall. Всички права запазени. 

Web design by SP Vision Ltd.