10:00 - 22:00 ОТВОРЕНО ЗАТВОРЕНО
бул. "Сливница" 185 ВИЖ НА КАРТАТА

Карай напред с късмет!

ПРОМОЦИЯ „КОЛЕЛОТО НА КЪСМЕТА” НА DELTA PLANET MALL

 

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА

 

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията „КОЛЕЛОТО НА КЪСМЕТА” („Промоцията”) се организира и провежда от „ГАЛЕРИЯ ВАРНА“ АД, ЕИК 204702565, с адрес на управление: гр. Стара Загора 6000, ж.к. „Индустриален“, и адрес за кореспонденция: гр. Варна, бул. „Сливница” № 185 („Организатор на Промоцията”). Физическите лица заявяват желание за участие в Промоцията чрез показване през срока на Промоцията на касова бележка на бюро „Информация” (в рамките на работното време на бюрото  –  всеки ден, от 10:00 часа до 22:00 часа), находящо се на партерния етаж в търговско-развлекателен център Delta Planet Mall, находящ се в гр. Варна, бул. „Сливница” № 185, срещу централния вход. Със заявяването на желание за участие в Промоцията физическите лица се съгласяват с изложените по-долу официални правила на Промоцията („Официални Правила”) и се задължават да ги спазват.

Официалните Правила се прилагат за целия период на провеждане на Промоцията във вида, в който са публикувани на интернет адрес www.deltaplanet.bg.

Организаторът на Промоцията си запазва правото да променя и допълва Официалните Правила по всяко време в рамките на Промоцията, като промените и допълненията влизат в сила само след оповестяването им на www.deltaplanet.bg. Участниците в Промоцията следва сами да проверяват на www.deltaplanet.bg за промени в Официалните Правила, като Организаторът на Промоцията не е длъжен да ги информира по друг начин за промени в Официалните Правила.

РАЗДЕЛ 2. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията се организира и провежда на територията на търговско-развлекателен център Delta Planet Mall („Delta Planet Mall ”), находящ се в гр. Варна, бул. „Сливница” № 185.

РАЗДЕЛ 3. СРОК НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията стартира в 10.00 часа на 01 май 2019 г. и приключва в 22.00 часа на 31 май 2019 г.

Промоцията може да бъде прекратена и преди 22.00 часа на 31 май 2019 г. в случай на изчерпване на осигурените за Промоцията награди. При прекратяване на Промоцията поради изчерпване на осигурените за Промоцията награди, Организаторът на Промоцията ще публикува обявление за края на Промоцията на интернет страницата www.deltaplanet.bg.

След края на срока на Промоцията желаещите да участват няма да имат възможност да се включват в Промоцията.

РАЗДЕЛ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

В Промоцията има право да участва всяко физическо лице, което към датата на заявяване на желание за участие в Промоцията е навършило 14 години, с местоживеене или което пребивава временно на територията на Република България, с изключение на: служителите на Delta Planet Mall и на рекламните агенции, свързани с Промоцията; собствениците, наемателите, ползвателите и служителите в търговските обекти, разположени на територията на Delta Planet Mall; членовете на семействата, роднините по права линия (без ограничения) и роднините по съребрена линия и сватовство до втора степен на всички посочени по-горе лица.

 

За получаването на голяма награда от Промоцията от непълнолетно лице (лице, навършило 14 години, но ненавършило 18 години) е необходимо съгласието на родител или попечител на непълнолетното лице.

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

 1. В Промоцията има право да участва всяко физическо лице, относно което са налице условията, посочени в Раздел 4 по-горе, което през срока на Промоцията е направило покупка (но не и заплащане на сметки за получени услуги като телефон, интернет, телевизия, други, в търговските обекти на A1, Теленор или Виваком) на минимална стойност 50 (петдесет) лева, с вкл. ДДС, от участващ в Промоцията търговски обект в Delta Planet Mall, разполага с валидна касова бележка съгласно настоящите Официални Правила и е заявило желание за участие в Промоцията („Участник”).
 2. Участващи в Промоцията търговски обекти: В Промоцията участват всички търговски обекти в Delta Planet Mall. В допълнение към предходното, физическите лица имат право да се включат в Промоцията с покупки на стоки от търговските обекти на A1, Теленор и Виваком, но нямат право да участват в Промоцията с касови бележки, удостоверяващи заплатени сметки за получени услуги като телефон, интернет, телевизия, други, в изброените търговски обекти(A1, Теленор и Виваком).
 3. За да придобие право на участие в Промоцията, физическото лице следва да направи покупка (но не и заплащане на сметки за получени услуги като телефон, интернет, телевизия, други, в търговските обекти на A1, Теленор или Виваком) съгласно настоящите Официални Правила от един, участващ в Промоцията, търговски обект в Delta Planet Mall, през срока на Промоцията, на минимална стойност 50 лева, с вкл. ДДС. Не се допуска събиране на стойността на извършените покупки от различни търговски обекти.
 4. Физическото лице, осъществило покупката, има право да участва в Промоцията с една валидна касова бележка на минимална стойност 50 лева, с вкл. ДДС, доказваща направена покупка (но не и заплащане на сметки за получени услуги като телефон, интернет, телевизия, други, в търговските обекти на A1, Теленор или Виваком) от един участващ в Промоцията търговски обект в рамките на срока на Промоцията.
 5. С една валидна касова бележка на минимална стойност 50 лева, с вкл. ДДС, доказваща направена покупка (но не и заплащане на сметки за получени услуги като телефон, интернет, телевизия, други, в търговските обекти на A1, Теленор или Виваком) от един участващ в Промоцията търговски обект в рамките на срока на Промоцията, физическото лице, осъществило покупката, има право да участва само веднъж в Промоцията (например: валидна касова бележка от един участващ в Промоцията търговски обект, доказваща направена покупка през срока на Промоцията на стойност 200 лева, с вкл. ДДС, дава право само на едно участие в Промоцията).
 6. Всяко физическо лице има право на повече от едно участие в Промоцията, при условие, че всяко от участията отговаря на изискванията, посочени в настоящите Официални Правила.
 7. През целия срок на Промоцията, на бюро „Информация”, находящо се на партерния етаж в търговско-развлекателен център Delta Planet Mall, срещу централния вход, ще бъде разположен специален екран, на който ще бъде изобразено дигитално „Колело на късмета“. „Колелото на късмета“ съдържа печеливши и непечеливши сектори. На непечеливш сектор е изписано „Опитай отново“. На печеливш сектор е изписана наградата, която Участникът печели. На Колелото на късмета се намира обозначителна стрелка. След завъртането на Колелото на късмета, за избран се счита секторът, на който се е спряла обозначителната стрелка.  
 8. С показването през срока на Промоцията на бюро „Информация” (в рамките на работното време на бюрото  –  всеки ден, от 10:00 часа до 22:00 часа), находящо се на партерния етаж в търговско-развлекателен център Delta Planet Mall, срещу централния вход, на една валидна касова бележка на минимална стойност 50 лева, с вкл. ДДС, доказваща направена покупка (но не и заплащане на сметки за получени услуги като телефон, интернет, телевизия, други, в търговските обекти на A1, Теленор или Виваком) от един участващ в Промоцията търговски обект в рамките на срока на Промоцията, физическото лице заявява желание за участие в Промоцията съгласно настоящите Официални Правила, и, ако към този момента спрямо него са налице условията, посочени в Раздел 4 по-горе, има право да завърти еднократно Колелото на късмета (например: валидна касова бележка от един участващ в Промоцията търговски обект, доказваща направена покупка през срока на Промоцията на стойност 200 лева, с вкл. ДДС, дава право на еднократно завъртане на Колелото на късмета).
 9. Чрез завъртането на Колелото на късмета се определя на случаен принцип дали Участникът печели или не награда от Промоцията. Ако обозначителната стрелка на Колелото на късмета спре на непечеливш сектор от Колелото на късмета, Участникът не печели награда от Промоцията. Ако обозначителната стрелка на Колелото на късмета спре на печеливш сектор от Колелото на късмета, Участникът печели наградата, изписана в посочения от обозначителната стрелка сектор.
 10. Върху представената касова бележка се поставя печат на Организатора на Промоцията и касовата бележка се връща на Участника.
 11. Подпечатаната касова бележка, с която Участник участва в Промоцията, следва да се пази от Участника до приключване на Промоцията и да се представи при получаване на наградата и/или при поискване от Организатора на Промоцията.
 12. Валидни касови бележки са касови бележки, които: (i) са издадени по надлежния ред; (ii) удостоверяват направена покупка; (iii) са четливи, целостта им не е нарушена, не съдържат печатни грешки, не са подправени или по друг начин манипулирани, както и средството за защита, поставено върху тях (ако има такова), не е премахнато, видоизменено или нарушено по друг начин.
 13. Организаторът на Промоцията си запазва правото по всяко време, независимо от това на кой етап се намира Промоцията, да анулира участието на всеки Участник, участвал в Промоцията при нарушение на настоящите Официални Правила, без да дължи компенсация или друг вид обезщетение на анулирания Участник.

РАЗДЕЛ 6. НАГРАДИ

Наградите в Промоцията са както следва:

 1. Големи награди от Промоцията

Големите награди от Промоцията са 31 колела, предоставени от Организатора на Промоцията.

 1. 2.         Малки награди от Промоцията

Малките награди от Промоцията са както следва:

 1. Награди, предоставени от търговски обект Top Shop:

                                 i.      10 броя възглавници;

 1. Награди, предоставени от търговски обект Modisimo:

                                 i.      100 броя талони, всеки един даващ право на 10% еднократна отстъпка от покупка в търговски обект Modisimo в Delta Planet Mall. Срокът на валидност на талоните и други специфични условия за ползване на талоните са посочени на самите талони;

 1. Награди, предоставени от търговски обект Domino's Pizza:

                                 i.      1,500 броя талони, всеки един даващ право на 1 брой Чоко пай от търговски обект Domino's Pizza в Delta Planet Mall. Срокът на валидност на талоните и други специфични условия за ползване на талоните са посочени на самите талони;

 1. Награди, предоставени от търговски обекти KENVELO / LEE COOPER / TIMEOUT:

                                 i.      100 броя талони, всеки един даващ право на 30% еднократна отстъпка от покупка в търговски обекти KENVELO / LEE COOPER / TIMEOUT в Delta Planet Mall. Срокът на валидност на талоните и други специфични условия за ползване на талоните са посочени на самите талони;

 1. Награди, предоставени от търговски обект CCC:

                                 i.      10 броя талони, всеки един даващ право на 30% еднократна отстъпка от покупка в търговски обект CCC в Delta Planet Mall. Срокът на валидност на талоните и други специфични условия за ползване на талоните са посочени на самите талони;

 1. Награди, предоставени от търговски обект Kinderland:

                                 i.      10 броя парични ваучери, всеки един на стойност 10 лева, валидни за търговски обект Kinderland в Delta Planet Mall. Срокът на валидност на ваучерите и други специфични условия за ползване на ваучерите са посочени на самите ваучери;  

 1. Награди, предоставени от търговски обект Refan:

                                 i.      5 броя ваучери, всеки един даващ право на 1 брой подаръчен комплект от търговски обект Refan в Delta Planet Mall. Срокът на валидност на ваучерите и други специфични условия за ползване на ваучерите са посочени на самите ваучери;

 1. Награди, предоставени от търговски обект Guess:

                                 i.      10 броя моливи за грим; и

                                ii.      18 броя ключодържатели;

 1. Награди, предоставени от търговски обект Alfa Furniture:

                                 i.      10 броя парични ваучери, всеки един на стойност 100 лева, валидни за търговски обект Alfa Furniture в Delta Planet Mall. Срокът на валидност на ваучерите и други специфични условия за ползване на ваучерите са посочени на самите ваучери;  

 1. Награди, предоставени от търговски обект Desigual:

                                 i.      2 броя спортни бутилки;

 1. Награди, предоставени от търговски обект Ciela:

                                 i.      10 броя книги;

 1. Награди, предоставени от търговски обект сладкарница Неделя:

                                 i.      200 броя талони, всеки един даващ право на 1 брой кафе в търговски обект сладкарница Неделя в Delta Planet Mall. Срокът на валидност на талоните и други специфични условия за ползване на талоните са посочени на самите талони;

 1. Награди, предоставени от търговски обект KFC:

                                 i.      30 броя талони, всеки един даващ право на 1 брой Туистър меню в търговски обект KFC в Delta Planet Mall. Срокът на валидност на талоните и други специфични условия за ползване на талоните са посочени на самите талони;

 1. Награди, предоставени от търговски обект Andrews:

                                 i.      20 броя талони, всеки един даващ право на 20 лева еднократна отстъпка от покупка в търговски обект Andrews в Delta Planet Mall. Срокът на валидност на талоните и други специфични условия за ползване на талоните са посочени на самите талони.

 1. Награди, предоставени от търговски обект Esprit:

                                 i.      10 броя ваучери, всеки един даващ право на 10% еднократна отстъпка от покупка в търговски обект Esprit в Delta Planet Mall. Срокът на валидност на талоните и други специфични условия за ползване на талоните са посочени на самите талони.

 1. Награди, предоставени от търговски обект Marc O’Polo:

                                 i.      5 броя ваучери, всеки един даващ право на 20% еднократна отстъпка от покупка в търговски обект Marc O’Polo в Delta Planet Mall. Срокът на валидност на талоните и други специфични условия за ползване на талоните са посочени на самите талони.

 1. Награди, предоставени от търговски обект Tendenz,:

                                 i.      3 броя ваучери, всеки един даващ право на 20 лева еднократна отстъпка от покупка в търговски обект Tendenz,в Delta Planet Mall. Срокът на валидност на талоните и други специфични условия за ползване на талоните са посочени на самите талони.

 

Участник, спечелил предметна награда, има право да получи единствено конкретен артикул, предварително определен за настоящата Промоция. За избягване на съмнения, конкретната марка, материя, размер, цвят, вкус и други специфични характеристики на наградите са предварително определени от Организатора на Промоцията, съответно от търговския обект, предоставящ наградата, и спечелилият Участник няма право да избира измежду различни артикули в рамките на посочения в списъка с награди вид.

Паричният ваучер дава право на приносителя му да получи от търговския обект, предоставящ наградата, без заплащане, стока или услуга по избор на спечелилия Участник на стойност до стойността на ваучера, съгласно условията, посочени в настоящите Официални Правила или уточнени от съответния търговски обект, като при избор на стока или услуга на стойност, по-ниска от стойността на паричния ваучер, търговският обект не връща разликата, а при избор на стока или услуга на стойност, надвишаваща стойността на ваучера, приносителят на паричния ваучер доплаща разликата в търговския обект.

Ваучерът/талонът за предметна награда дава право на приносителя му да получи от търговския обект, предоставящ наградата, без заплащане, стоката, определена в настоящите Официални Правила.

След изтичането на валидността на ваучерите/талоните търговските обекти няма да предоставят стоки или услуги на спечелили Участници срещу представен ваучер/талон.

Участник, спечелил голяма награда от Промоцията, следва да се яви лично на 02 юни 2019 г. на бюро „Информация” (в рамките на работното време на бюрото  –  всеки ден, от 10:00 часа до 22:00 часа), находящо се на партерния етаж в търговско-развлекателен център Delta Planet Mall, срещу централния вход, за получаване на наградата, в противен случай губи правото да получи наградата.

Участник, спечелил малка награда от Промоцията, следва да поиска наградата си незабавно след установяване, че я е спечелил, от представителя на Организатора на Промоцията, на бюро „Информация” (в рамките на работното време на бюрото  –  всеки ден, от 10:00 часа до 22:00 часа), находящо се на партерния етаж в търговско-развлекателен център Delta Planet Mall, срещу централния вход, в противен случай губи правото да получи наградата. Малките награди се предоставят от представителя на Организатора на Промоцията, на бюро „Информация” (в рамките на работното време на бюрото  –  всеки ден, от 10:00 часа до 22:00 часа), находящо се на партерния етаж в търговско-развлекателен център Delta Planet Mall, срещу централния вход.

Организаторът на Промоцията не носи отговорност пред спечелил Участник, които не е поискал получаване на наградата в определените в настоящите Официални Правила срокове.

При получаване на наградата спечелилият Участник следва да подпише приемо-предавателен протокол.

Ако Участник, спечелил голяма награда от Промоцията, е непълнолетно лице (лице, навършило 14 години, но ненавършило 18 години), за получаването на спечелената от него голяма награда е необходимо съгласието на родител или попечител на непълнолетното лице.

След попълването и подписването на приемо-предавателния протокол от спечелилия Участник, съответно и от неговия родител или попечител (ако спечелилият голяма награда от Промоцията Участник е непълнолетно лице), представителят на Организатора на Промоцията му предоставя наградата.

Участник, спечелил голяма награда от Промоцията, се счита уведомен от Организатора на Промоцията за следното:

 1. На основание чл. 12, чл. 13, ал. 1, т. 21 и чл. 35 от ЗДДФЛ спечелената от настоящата Промоция голяма награда представлява облагаем доход за спечелилия Участник;
 2. Този доход се равнява на паричната равностойност на спечелената награда и се облага с 10% (десет процента) данък върху брутната стойност на спечеленото;
 3. Заплащането на дължимия данък от спечелилия награда от настоящата Промоция Участник се извършва от и за сметка на Организатора на Промоцията;
 4. Спечелилият Участник е длъжен да декларира спечелената от него награда в годишната си данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ в срок до 30.04.2020 г.;
 5. Организаторът на Промоцията не носи отговорност при неподаване на годишна данъчна декларация от спечелилия Участник към съответните данъчни служби.

Ако участието на спечелилия Участник в нарушение на настоящите Официални Правила бъде установена по-късно, Участникът губи правото си да получи наградата, а ако вече я е получил или получил и консумирал, следва да я върне на Организатора на Промоцията или изплати левовата й равностойност.

Ако наградата не може да бъде предоставена на спечелилия Участник по причини, независещи от Организатора на Промоцията (анулиране на участието на Участник поради нарушение на настоящите Официални Правила, други) или спечелилият не поиска получаването на наградата съгласно изискванията, определени в този Раздел, или откаже получаването на наградата, то спечелилият Участник губи правото си да получи спечелената награда.

Спечелилият награда Участник няма право да прехвърля, заменя или да предоставя (възмездно или безвъзмездно) наградата си на трети лица.

Награди се предоставят единствено на лица, отговарящи на условията, посочени в Раздел 4 по-горе, и участвали в настоящата Промоция при спазване на Официалните Правила.

Организаторът на Промоцията не е длъжен да раздаде повече награди от посочените в настоящите Официални Правила.

РАЗДЕЛ 7. ПЕЧЕЛИВШИ ПРЕТЕНЦИИ

Правото да завърти Колелото на късмета ще има единствено Участник, който има право да участва в Промоцията, който е участвал в Промоцията при спазване на настоящите Официални Правила (включително като е извършил покупка съгласно изискванията на настоящите Официални Правила) и в рамките на срока на Промоцията е представил на бюро „Информация” в Delta Planet Mall валидна касова бележка, удостоверяваща направена покупка съгласно изискванията на настоящите Официални Правила, и е поискал да завърти Колелото на късмета.

Награди от Промоцията ще се предоставят единствено на Участници, които имат право да участват в Промоцията, които са участвали в Промоцията при спазване на настоящите Официални Правила (включително като са извършили покупка съгласно изискванията на настоящите Официални Правила), са представили на бюро „Информация” в Delta Planet Mall валидна касова бележка, удостоверяваща направена покупка съгласно изискванията на настоящите Официални Правила, са поискали да завъртят Колелото на късмета, които са спечелили награда от Промоцията, поискали са предоставянето на спечелената награда съгласно изискванията на настоящите Официални Правила и са попълнили и подписали приемо-предавателен протокол за получаването на наградата.  

Участник, който е представил невалидна, подправена или неотговаряща на изискванията на настоящите Официални Правила касова бележка и/или при поискване не може да представи оригинала на касовата бележка, с която е взел участие в Промоцията, както и всяко физическо лице, което е участвало в Промоцията в нарушение на настоящите Официални Правила, няма право да участва в Промоцията, нито да получи награда, а ако вече я е получил или получил и консумирал, следва да я върне на Организатора на Промоцията или да му изплати левовата й равностойност, както и да възстанови заплатения от Организатора на Промоцията данък за предоставената награда.

РАЗДЕЛ 8. ГРЕШКИ И НЕВАЛИДНИ УЧАСТИЯ

Организаторът на Промоцията не носи отговорност за участия, извършени от лица, които нямат право да участват в Промоцията или които са участвали в нарушение на настоящите Официални Правила.

РАЗДЕЛ 9. ОТГОВОРНОСТ

Организаторът на Промоцията не носи отговорност за участия, извършени от лица, които нямат право да участват в Промоцията, включително ако са участвали в нарушение на настоящите Официални Правила.

Организаторът на Промоцията не носи отговорност в случай, че Участник не може да представи касова бележка, с която е участвал в Промоцията; или за участия, извършени от лица, които нямат право да участват в Промоцията, включително ако са участвали в нарушение на настоящите Официални Правила.

Организаторът не носи отговорност за печатни грешки в касовите бележки, както и за нечетливи или повредени по такъв начин касови бележки, че посочената в тях сума е нечетлива.

Организаторът на Промоцията не е длъжен и няма да води кореспонденция относно претенции за участие в Промоцията, предявени след края на Промоцията, нито относно претенции за получаване на награди, предявени в нарушение на настоящите Официални Правила, нито относно претенции, противоречащи или в нарушение на настоящите Официални Правила.

Организаторът на Промоцията не е длъжен да предоставя награда на спечелил Участник, предявил претенциите си след предвидените в настоящите Официални Правила срокове или в нарушение на настоящите Официални Правила.

Организаторът на Промоцията не носи отговорност за качествата и характеристиките на предметните наградите, нито за качествата и характеристиките на стоките и/или услугите, получени от търговските обекти срещу предоставените ваучери, съответно талони.

Организаторът не носи отговорност и няма да бъде страна при спорове, възникнали във връзка със собствеността върху касовите бележки или наградите. Всички подобни спорове няма да нарушат принципите, според които Организаторът дава наградите на Участници, които отговарят на условията на Официалните Правила.

Организаторът на Промоцията не носи отговорност дали и при какви условия печелившият Участник ще реализира наградата. Организаторът на Промоцията не поема никакви допълнителни ангажименти към Участниците в Промоцията, освен изрично посочените в настоящите Официални Правила.

Организаторът на Промоцията не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват реализацията на наградата (напр. военни действия, стачки, терористични актове, влошени метеорологични условия и др. под.).

Ангажиментът на Организатора на Промоцията по предоставяне на наградата на печелившите Участници се изчерпва с връчване на наградите на Участниците, които са ги спечелили и са поискали те да им бъдат предоставени.

Организаторът на Промоцията не е длъжен да осигурява съгласието на трети, различни от Участник, лица, за предоставянето, обработването и публикуване на техни лични данни (включително снимки) и не носи отговорност за предоставянето, обработването, записването и публикуването на тези лични данни без съгласието на тези трети лица. Отговорността за осигуряване на това съгласие се носи изключително и само от Участника, предоставил и/или посочил и/или публикувал съответните лични данни.

РАЗДЕЛ 10. ЛИЧНИ ДАННИ

Организаторът на Промоцията, съответно лице, действащо от негово име или по негово възлагане, ще събира и обработва лични данни (две имена и подпис) на Участници и на техен родител или попечител (ако спечелилият голяма награда Участник е непълнолетно лице) за нуждите на попълване на приемо-предавателния протокол, удостоверяващ предаването на наградата.

Организаторът на Промоцията, съответно лице, действащо от негово име или по негово възлагане, ще събира и обработва лични данни (три имена и ЕГН) на Участници, спечелили големи награди от Промоцията, за нуждите на заплащането на дължимия данък за спечелените от настоящата Промоция големи награди.

С включването си в настоящата Промоция Участниците, съответно и техен родител или попечител (ако спечелилият голяма награда Участник е непълнолетно лице), се считат информирани и приемат, че:

 1. Ако Участник спечели наградата от Промоцията и желае да я получи, като необходимо условие за получаването на наградата, Участникът, съответно техен родител или попечител (ако спечелилият голяма награда Участник е непълнолетно лице), следва да предостави личните си данни (две имена и подпис) за попълване на приемо-предавателния протокол, удостоверяващ предаването на наградата. Целта е предоставяне на спечелената награда на спечелилия Участник;
 2. Ако спечелят голяма награда от Промоцията и желаят да получат спечелената от тях голяма награда, като необходимо условие за получаването на голямата награда, Участниците следва да предоставят личните си данни (три имена и ЕГН) за заплащане на дължимия данък за спечелената награда;
 3. Ако предоставят посочените по-горе лични данни, Участниците, съответно техен родител или попечител (ако спечелилият голяма награда Участник е непълнолетно лице), го правят свободно, информирано и доброволно, като предоставят изричното си съгласие „ГАЛЕРИЯ ВАРНА“ АД (ЕИК 204702565) и „М2С СЪРВИСИС БЪЛГАРИЯ” ЕООД (ЕИК 201626710), да съхраняват и обработват предоставените лични данни за целите на Промоцията съгласно изискванията на българската и европейската нормативна уредба и съгласно настоящите Официални Правила.

Участниците, съответно техен родител или попечител (ако спечелилият голяма награда Участник е непълнолетно лице), също така потвърждават, че са запознати с: целта и средствата на обработка на личните им данни; доброволния характер на предоставянето на данните; правото на достъп и на коригиране на събраните данни; правото им да оттеглят съгласието си по всяко време; правото им да поискат личните ми данни да бъдат изтрити; и с всички останали права, с които разполагат по силата на приложимата нормативна уредба. Участниците могат да упражнят правата си съгласно предходното изречение, като изпратят писмено искане до Организатора на Промоцията (лице за контакт: Антоанета Тенева, e-mail: antoaneta.teneva@deltaplanet.bg).

Личните данни на Участника, съответно на негов родител или попечител (ако спечелилият голяма награда Участник е непълнолетно лице), посочени в приемо-предавателния протокол, ще бъдат заличени след изтичане на 1 (една) година от приключване на Промоцията, освен ако в приложимото законодателство е предвиден по-дълъг срок. След изтичане на посочените срокове личните данни се заличават, освен ако не е налице друго основание за обработването им.

Личните данни на Участниците, спечелили големи награди, събирани за нуждите на заплащането на дължимия данък за спечелените от настоящата Промоция големи награди, ще бъдат заличени след изтичане на 6 (шест) години от датата на съответния документ, в който са посочени личните данни, освен ако в приложимото законодателство е предвиден по-дълъг срок. След изтичане на посочените срокове личните данни се заличават, освен ако не е налице друго основание за обработването им.

Доколкото друго не е предвидено в настоящите Официални Правила, Организаторът на Промоцията, Участващите в Промоцията търговски обекти и представителите на Организатора на Промоцията не събират и не обработват лични данни на Участниците или на което и да било трето лице при провеждането на настоящата Промоция. Всякакво друго (извън горепосоченото) събиране и обработване на лични данни за Участник в Промоцията или за което и да било трето лице от представители на Организатора на Промоцията, от Участващите в Промоцията търговски обекти или от лица, представящи се за представители на Организатора на Промоцията/ Участващите в Промоцията търговски обекти/Delta Planet Mall, е неоторизирано и в нарушение на настоящите Официални Правила. Участникът, съответното лице, не са длъжни да предоставян личните си данни и може да подадат сигнал за нарушението до Организатора на Промоцията (лице за контакт: Антоанета Тенева, e-mail: antoaneta.teneva@deltaplanet.bg).

Организаторът на Промоцията не носи отговорност за неоторизирано събиране и обработване на лични данни на Участниците от трети лица.

РАЗДЕЛ 11. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ

Не се допуска размяна на награди за паричната им равностойност или за други материални или нематериални изгоди.

РАЗДЕЛ 12. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

Организаторът на Промоцията има право по своя преценка да прекрати Промоцията по всяко време (включително след  края на Промоцията), в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Официалните Правила или форсмажорни обстоятелства. Организаторът на Промоцията има право да прекрати Промоцията и в случай на изчерпване на осигурените за Промоцията награди. Прекратяването на Промоцията се обявява по реда, посочен в Раздел 1 по-горе, съответно по реда, посочен в Раздел 3 по-горе. В тези случаи на Участниците не се дължи компенсация за участието им в Промоцията. Организаторът на Промоцията няма да носи никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати от Участниците ползи, резултат от такова прекратяване на Промоцията.

РАЗДЕЛ 11. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

Всеки потенциален спор между Организатора на Промоцията и Участниците в същата се решава чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение, спорът ще се решава от компетентния съд в гр. Варна. Настоящата разпоредба има силата на изрично споразумение по смисъла на чл. 117, ал. 2 от ГПК.

РАЗДЕЛ 12. ПУБЛИЧНОСТ

С участието си в настоящата Промоция Участниците предоставят изричното си съгласие в случай на получаване на награда, техните имена, снимка или други лични данни да бъдат разгласени публично и да бъдат използвани в аудио, печатни или видео материали от Организатора на Промоцията, като последният не дължи заплащане за това.

Открийте всичко което търсите

Разбирайте първи!Delta Planet Bulletin

© 2019 Delta Planet Mall. Всички права запазени. 

Web design by SP Vision Ltd.

10:00 - 22:00 ОТВОРЕНО ЗАТВОРЕНО
бул. "Сливница" 185 ВИЖ НА КАРТАТА

Общи условия

За Delta Planet Mall